1-                 

Thong tin chung

 

-         Quyet nh thanh lap : so 67/Q ngay 18/01/1986.

-         C quan quyet nh thanh lap: Bo Giao duc va ao tao.

-         T cach phap nhan: Trung Tam c to chc va hoat ong theo qui nh ve chc nang nhiem vu cua mot n v trc thuoc Trng ai hoc Bach khoa Tp. Ho Ch Minh theo tinh than Ngh nh 35-HBT ve cong tac quan ly khoa hoc va cong nghe; chu s lanh ao va quan ly trc tiep cua nha trng thong qua cac phong chc nang.

-         Lanh vc hoat dong khoa hoc va cong nghe: Nghien cu ng dung cac tien bo khoa hoc va cong nghe ve thiet b nhiet, thiet b lanh, nang lng mi.

-         C quan cap chng nhan ang ky hoat ong khoa hoc va cong nghe: Bo khoa hoc va cong nghe.

-         a ch: 268 Ly Thng Kiet, Quan 10, Tp. Ho Ch Minh.

-         ien thoai: (08) 8652315 (08) 8653819. Fax: (08) 8636919.

-         Giam oc Trung Tam: TS. Nguyen van Tuyen.

Email: tuyennv@hcmut.edu.vn.

 

2- Noi dung hoat ong

 

Trung Tam co nhiem vu nghien cu khoa hoc va trien khai ng dung cac ket qua nghien cu vao thc te san xuat va i song cua Viet Nam tren 3 lanh vc cong nghe :

 

2.1- Thiet b nhiet, bao gom :

- Ky thuat ot va Noi hi cong nghiep.

- Thiet b chu ap lc.

- May say.

- Thiet b trao oi nhiet.

- He thong va thiet b thu hoi nhiet thai.

- Mang nhiet (he thong ng ong hi, nc ngng, nc nong), ng ong kh nen, ong chan khong.

2.2- Thiet b lanh, bao gom :

- ong lanh, tr lanh cac san pham.

- ieu hoa khong kh.

- Thiet b san xuat nc a.

2.3- Nang lng tai tao, bao gom :

- ong c gio phat ien va bm nc.

- Nang lng mat tri.

oi vi tng lanh vc cong nghe tren, Trung tam co kha nang am nhan cong tac khao sat, nghien cu,thiet ke, che tao, lap at, bao tr va sa cha theo yeu cau cua ben oi tac. Trung tam co con dau va tai khoan rieng, co quyen ky ket hp ong vi cac n v ben ngoai e trien khai ket qua nghien cu cua mnh, kp thi ap ng nhu cau cua san xuat va i song.

 

3 - C s vat chat, ky thuat

 

Ngoai van phong chnh, Trung Tam co 02 xng :

- Xng Thiet b Nhiet: am nhan lanh vc chuyen mon 2.1 va 2.2 neu tren.

- Xng ong c go: am nhan lanh vc chuyen mon 2.3.

Moi xng eu co Trng xng va lc lng c hu trc thuoc, gom cac ky s co kinh nghiem va cong nhan tay nghe cao. Co ay u cac may moc va phng tien can thiet cho cong tac khao sat, o ac, nghien cu, che tao, lap at, bao tr, sa cha thiet b.

 

4- Nhng e tai nghien cu khoa hoc ang thc hien

 

- Nghien cu la chon quy trnh cong nghe va thiet ke che tao thiet b nhiet lanh s dung nguon nang lng re tien tai a phng. e tai cap Nha Nc.

- ieu tra nghien cu kha nang ien kh hoa cac vung quan hai ao Viet Nam bang to hp gio - Diesel. e tai trong iem ai hoc Quoc gia Tp.Ho Ch Minh.

- Nghien cu th nghiem viec ng dung nang lng gio phuc vu san xuat va i song cho huyenVnh Chau tnh Soc Trang. e tai cap tnh.

- Nghien cu chon thiet b cong nghe e s dung co hieu qua nguon nang lng tai tao phuc vu sinh hoat, san xuat va bao ve moi trng - Nhanh nang lng gio. e tai cap Nha Nc.

- D an t van o ac, anh gia nguon nang lng gio tai Phu Quoc. D an cua Ngan hang The gii va cong ty ien lc 2.

 

5- Mot so nghien cu a c trien khai s dung vi so lng ln

 

- Noi hi co cong suat en 5 tan hi/gi, ap suat 11bar.

- Bnh lu hoa giay vai co ap lc, gia nhiet bang hi nc.

- Cac bnh hap ap lc, bnh kh trung.

- Cum thiet b may giat, may vat ly tam, may say cong nghiep.

- He thong hut bui, thong gio cho nha xng cong nghiep.

- ong c gio bm nc. ong c gio phat ien.

- May un nc nong bang nang lng mat tri.